arrow

Informacje o administratorze danych osobowych oraz przetwarzaniu danych kontaktowych

 

 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. L 119/1, 4/05/2016, dalej zwanego „RODO”) informujemy, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie spółka cc group spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Marszałkowska 89, 00-693 Warszawa, KRS numer 203153 (dalej zwana „Administratorem”). Kontakt z Administratorem jest możliwy w drodze korespondencji na adres podany powyżej bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres corporate_access@ccgroup.pl.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą wykorzystane przez Administratora w celu:
  • przysyłania Panu/Pani informacji związanych  działalnością Administratora, z wyłączeniem informacji o charakterze handlowym,
  • przesyłania Panu/Pani informacji o spotkaniach organizowanych przez Administratora bądź wybrane spółki, w tym odbywanych przy pomocy środków komunikacji elektronicznej,
  • przesyłania Panu/Pani informacji ogólnych o działalności niektórych spółek,
 1. Administrator będzie przetwarzał w powyższym celu podane przez Pana/Panią imię, nazwisko oraz adres poczty elektronicznej (adres email). Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest Pana/Pani zgoda, wyrażona poprzez przekazanie tych informacji. Dane te będą udostępniane jedynie osobom bezpośrednio zaangażowanym u Administratora w proces ich przetwarzania, w celach podanych powyżej, a także osobom zarządzającym przedsiębiorstwem Administratora, oraz osobom pozostającym pod kontrolą i zwierzchnością Administratora, zajmującym się realizacją wymienionych powyżej celów, jak również mogą być udostępniane zewnętrznym podmiotom wspomagającym realizację powyższych celów, z którymi Administrator zawarł umowy o świadczenie usług. Dane osobowe mogą zostać przekazywane przez Administratora również instytucjom publicznym w celu realizacji obowiązków publicznoprawnych ciążących na Administratorze. Przekazanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na ich przetwarzanie przez Administratora spowoduje, że Administrator nie będzie realizował względem Pana/Pani celów opisanych powyżej w punkcie 2.
 2. Przekazane przez Pana/Panią dane osobowe mogą być także przetwarzane w celu prowadzenia przez Administratora wewnętrznej analityki, optymalizowania funkcjonujących u Administratora procesów przetwarzania danych czy też rozwijania oferowanych usług. W tym przypadku podstawą przewarzania danych jest Art. 6 ust. 1 litera f) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora).
 3. Udostępnione przez Pana/Panią dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres 24 miesięcy, po czym zostaną trwale usunięte, chyba że udzieli Pan/Pani zgody na ich dalsze przetwarzanie. Po upływie powyższego okresu dane osobowe mogą być przetwarzane jedynie przez okres wymagany obowiązującymi przepisami prawa lub okres potrzebny Administratorowi do ochrony bądź dochodzenia swoich praw.
 4. W dowolnym momencie posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia uprzednio wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięta zgoda w dowolnym momencie nie ma wpływu na zgodność przetwarzania danych z prawem, którego dokonano na podstawie udzielonej przez Pana/Panią zgody przed jej cofnięciem.
 5. Dane osobowe mogą być przetwarzane zarówno w sposób zautomatyzowany jak i niezautomatyzowany; jednak w żadnym wypadku nie będą podlegały profilowaniu.
 6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony danych Osobowych („PUODO”), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza przepisy RODO. Sposoby powiadomienia PUODO o naruszeniu ochrony danych osobowych zostały wskazane pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl/134/233.