arrow

informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Działając na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) informuję, iż administratorem Pana danych osobowych jest spółka cc group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: Marszałkowska 89, 00-693 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000203153 (dalej „Administrator”).

Kontakt z Administratorem jest możliwy w drodze korespondencji na adres podany powyżej bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres corporate_access@ccgroup.pl.

Administrator, w związku z realizacją wymienionych poniżej celów w ramach prowadzonej przez siebie działalnością gospodarczej, może zbierać i przetwarzać następujące kategorie danych osobowych: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres zameldowania, adres korespondencyjny, seria i numer dowodu osobistego (lub numer paszportu), numer PESEL, numer rachunku papierów wartościowych, a także inne dane, które mogą się okazać niezbędne do przygotowania lub zawarcia umowy objęcia akcji, zapisu na akcje bądź inne instrumenty finansowe lub sporządzenia podobnych dokumentów, informacje historyczne na temat ofert nabycia instrumentów finansowych, w których Pan brał udział lub które były do Pana kierowane, informacje o rodzajach interesujących Pana inwestycji, w tym nazwy spółek, branże, etap rozwoju i inne istotne informacje biznesowe z punktu widzenia skierowania właściwej informacji.

Dane osobowe będą wykorzystane przez Administratora jedynie w celu

  • przekazania danych klientom Administratora (emitentom) w celu oferowania instrumentów finansowych za pośrednictwem podmiotu uprawnionego, zgodnie z Ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. 2005 Nr 183 poz. 1538 ze zm.), w tym wysyłki materiałów informacyjnych na temat emitenta i dokumentów dotyczących oferty nabycia instrumentów finansowych
  • kierowania komunikacji związanej z kształtowaniem przez Administratora relacji inwestorskich i komunikacji finansowej dla swoich klientów (emitentów), w tym zaproszenia na spotkania z przedstawicielami spółek służące omówieniu aktualnej sytuacji w spółce oraz dystrybucja materiałów informacyjnych spółek, w zakresie, w jakim taka komunikacja nie będzie stanowiła oferty nabycia instrumentów finansowych
  • wewnętrznej analityki na potrzeby Administratora, związanej z usprawnieniem działalności Administratora i ulepszania lub opracowywaniem nowych produktów
  • wypełnienia obowiązków Administratora względem instytucji państwowych, wynikających z przepisów prawa

Podstawę prawną do przetwarzania danych osobowych będzie stanowiła zgoda na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, a także konieczność wypełnienia obowiązków Administratora wynikających z przepisów prawa, jak również przetwarzanie danych osobowych związane z uzasadnionymi prawnie interesami Administratora.

Dane osobowe będą udostępniane osobom bezpośrednio zaangażowanym u Administratora w sprawy wymagające utrzymania relacji z Panem oraz osobom zarządzającym przedsiębiorstwem Administratora, oraz osobom pozostającym pod kontrolą i zwierzchnością Administratora, zajmującym się realizacją wymienionych powyżej celów, jak również mogą być udostępniane zewnętrznym podmiotom wspomagającym realizację powyższych celów, z którymi Administrator zawarł umowy o świadczenie usług,. takimi jak: operatorzy