arrow

informacja o administratorze danych osobowych oraz zasadach ich przetwarzania

Działając na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) informuję, iż administratorem Pana danych osobowych jest spółka cc group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: Marszałkowska 89, 00-693 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000203153 (dalej „Administrator”).

Kontakt z Administratorem jest możliwy w drodze korespondencji na adres podany powyżej bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres corporate_access@ccgroup.local.

Administrator, w związku z realizacją wymienionych poniżej celów w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, może zbierać i przetwarzać następujące kategorie danych osobowych: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres zameldowania, adres korespondencyjny, seria i numer dowodu osobistego (lub numer paszportu), numer PESEL, numer rachunku papierów wartościowych, a także inne dane, które mogą się okazać niezbędne do przygotowania lub zawarcia umowy objęcia akcji, zapisu na akcje bądź inne instrumenty finansowe lub sporządzenia podobnych dokumentów, informacje historyczne na temat ofert nabycia instrumentów finansowych, w których Pan brał udział lub które były do Pana kierowane, informacje o rodzajach interesujących Pana inwestycji, w tym nazwy spółek, branże, etap rozwoju i inne istotne informacje biznesowe z punktu widzenia skierowania właściwej informacji.

Dane osobowe będą wykorzystane przez Administratora jedynie w celu

  • przekazania danych klientom Administratora (emitentom) w celu oferowania instrumentów finansowych za pośrednictwem podmiotu uprawnionego, zgodnie z Ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. 2005 Nr 183 poz. 1538 ze zm.), w tym wysyłki materiałów informacyjnych na temat emitenta i dokumentów dotyczących oferty nabycia instrumentów finansowych,
  • kierowania komunikacji związanej z prowadzeniem przez Administratora działań z zakresu relacji inwestorskich i komunikacji finansowej na rzecz klientów (emitentów), w tym zaproszeń na spotkania z przedstawicielami emitentów służące omówieniu aktualnej sytuacji w spółce oraz dystrybucji materiałów informacyjnych spółek w zakresie, w jakim taka komunikacja nie będzie stanowiła oferty nabycia instrumentów finansowych,
  • wewnętrznej analityki na potrzeby Administratora, związanej z usprawnieniem działalności Administratora i ulepszaniem lub opracowywaniem nowych produktów i usług,
  • wypełnienia wynikających z przepisów prawa obowiązków Administratora względem instytucji państwowych.

Podstawę prawną do przetwarzania danych osobowych będzie stanowiła zgoda na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, a także konieczność wypełnienia obowiązków Administratora wynikających z przepisów prawa, jak również przetwarzanie danych osobowych związane z uzasadnionymi prawnie interesami Administratora.

Dane osobowe będą udostępniane osobom bezpośrednio zaangażowanym u Administratora w sprawy wymagające utrzymania relacji z Panem oraz osobom zarządzającym przedsiębiorstwem Administratora, oraz osobom pozostającym pod kontrolą i zwierzchnością Administratora, zajmującym się realizacją wymienionych powyżej celów, jak również mogą być udostępniane zewnętrznym podmiotom wspomagającym realizację powyższych celów, z którymi Administrator zawarł umowy o świadczenie usług, takimi jak: operatorzy teleinformatyczni, dostawcy rozwiązań poczty elektronicznej, dostawcy rozwiązań hostingu domeny internetowej, dostawcy rozwiązań przetwarzania danych, dostawcy usług księgowych, usług prawnych, usług doradczych, itp. Dane osobowe mogą zostać przekazywane przez Administratora również instytucjom publicznym w celu realizacji obowiązków publicznoprawnych ciążących na Administratorze, jak również mogą być przekazywane – w niezbędnym zakresie – klientom Administratora i podmiotom współpracującym, w celu sfinalizowania zamierzeń inwestycyjnych.

Dane osobowe będą w dyspozycji Administratora do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, a także po tym okresie przez okres wymagany obowiązującymi przepisami prawa lub okres potrzebny Administratorowi do ochrony bądź dochodzenia swoich praw.

W dowolnym momencie posiada Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, uzupełniania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia uprzednio wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięta zgoda w dowolnym momencie nie ma wpływu na zgodność przetwarzania danych z prawem, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.

Ma Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych w zakresie niniejszej zgody narusza przepisy RODO.

Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak przekazania Administratorowi danych osobowych spowoduje, że nie będzie możliwa komunikacja z Administratorem oraz realizacja wskazanych powyżej celów.

Dane osobowe mogą być przetwarzane zarówno w sposób zautomatyzowany jak i niezautomatyzowany, jednak w żadnym wypadku nie będą podlegały profilowaniu.