arrow

informacja o administratorze danych osobowych oraz zasadach ich przetwarzania
proces rekrutacyjny

Działając na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) informuję, iż administratorem pani/pana danych osobowych jest spółka cc group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: Marszałkowska 89, 00-693 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000203153 (dalej „Administrator”).

Kontakt z Administratorem jest możliwy w drodze korespondencji na adres podany powyżej bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres recruitment@ccgroup.pl.

Administrator, w związku z realizacją wymienionych poniżej celów, może zbierać i przetwarzać następujące kategorie danych osobowych: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres zameldowania, adres korespondencyjny, datę urodzenia, wykształcenie, dotychczasowy przebieg kariery zawodowej, a także inne dane, które mogą się okazać niezbędne do przygotowania lub zawarcia umowy.

Dane osobowe będą wykorzystane przez Administratora jedynie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego.

Podstawę prawną do przetwarzania danych osobowych będzie stanowiła konieczność wypełnienia obowiązków Administratora wynikających z przepisów prawa. Podstawą do przetwarzania pozostałych danych osobowych przekazanych przez panią/pana w dokumentach aplikacyjnych będzie stanowiła zgoda, wyrażona poprzez przekazanie tych informacji.

Dane osobowe będą udostępniane osobom bezpośrednio zaangażowanym u Administratora w sprawy związane z procesem rekrutacji.

Dane osobowe będą w dyspozycji Administratora przez okres 5 miesięcy, po tym okresie zostaną trwale usunięte, chyba, że dojdzie do zawarcia umowy pomiędzy panią/panem a Administratorem. W takim przypadku dane osobowe będą przetwarzane w związku z zawartą umową przez okres wymagany obowiązującymi przepisami prawa lub okres potrzebny Administratorowi do ochrony bądź dochodzenia swoich praw.

W dowolnym momencie posiada pani/pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, uzupełniania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia uprzednio wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięta zgoda w dowolnym momencie nie ma wpływu na zgodność przetwarzania danych z prawem, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.

Ma pani/pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych w zakresie niniejszej zgody narusza przepisy RODO.

Przekazanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji jest dobrowolne, jednakże brak przekazania Administratorowi danych osobowych spowoduje, że pani/pana kandydatura nie będzie brana pod uwagę w procesie rekrutacyjnym.

Dane osobowe mogą być przetwarzane zarówno w sposób zautomatyzowany jak i niezautomatyzowany, jednak w żadnym wypadku nie będą podlegały profilowaniu.